برای ثبت سایت کانال جدید به ربات sitegramsbot@  رفته و بر روی اضافه کردن سایت کانال جدید ضربه بزنید.